Akeidah Series

1) Abraham Abraham 20" x 24" 1) Abraham Abraham 20" x 24" 2) Ghost of Isaac 20" x 24" 2) Ghost of Isaac 20" x 24"
3) Sacrifice 20" x 24" 3) Sacrifice 20" x 24" 4) Sand and Stars 20" x 24" 4) Sand and Stars 20" x 24"